Skip to main content

Ouderbetrokkenheid

Ouders en school trekken samen op in de ontwikkeling van het kind en zijn samen verantwoordelijk. Openheid en eerlijkheid staan centraal in de gesprekken die er gevoerd worden tussen ouders en school.

Oudergesprekken

Om het schooljaar goed te starten houden we een oudervertelgesprek. We horen graag van u welke bijzonderheden er zijn en wat uw verwachtingen zijn voor het nieuwe schooljaar. 

Gedurende het schooljaar zijn er vaste gespreksmomenten met de leerkracht waarin we de ontwikkeling van uw kind bespreken. Wilt u tussentijds de leerkracht spreken dan kan dit altijd.

Twee keer per jaar krijgt uw kind een rapport mee naar huis, met vanaf eind groep 3 een uitdraai van het leerlingvolgsysteem. Als ouder kunt u de vorderingen van uw kind ook volgen via het Ouderportaal van Parnassys. 

Klassenouders

Op De Rank hebben we klassenouders. 
Zij worden door de leerkracht betrokken bij activiteiten en festiviteiten en informeren en betrekken de ouders.

Parro

Parro is een app die wij als school gebruiken. 
Binnen deze app:

  • delen we foto's vanuit de groep 
  • worden oudergesprekken ingepland 
  • delen we de maandelijkse nieuwsbrief 
  • delen we spoedberichten
  • kunt u als ouder een bericht sturen aan de groepsleerkrachten