agenda

Niets van 8 mei 2021 tot 21 mei 2021.

verlof en leerplicht

Wanneer is (vakantie)verlof toegestaan?
Verlof is alleen mogelijk als de ouders/verzorgers wegens de specifieke aard van hun beroep slechts buiten de schoolvakanties op vakantie kunnen gaan en een werkgeversverklaring kunnen overleggen waaruit blijkt dat verlof in de schoolvakanties niet mogelijk is. [artikel 11 F en 13 A van de leerplichtwet.]

Vakantieverlof mag:

  • slechts één keer per jaar worden verleend. (Er mag dat schooljaar geen andere gezinsvakantie plaats vinden).
  • niet langer dan tien schooldagen duren.
  • niet plaats vinden in de eerste 2 lesweken van het schooljaar. [artikel 13 A lid 2 van de leerplichtwet.]

Verlof wegens gewichtige omstandigheden maximaal 10 dagen per schooljaar:
Een verzoek van extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden dient vooraf of binnen 2 dagen na het ontstaan van de verhindering aan de directie te worden voorgelegd. [artikel 14 van de leerplichtwet.] Op grond van jurisprudentie (toetsing bij de rechter) gelden de volgende gewichtige omstandigheden:

  • voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de school uren kan gebeuren.
  • voor een verhuizing.
  • bij ernstige ziekte of overlijden van familieleden.
  • bij familiegebeurtenissen zoals huwelijk van familieleden, 25-, 40-, en 50 jarig ambtsjubileum en het 12,5-, 40-, 50-, 60 jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders.
  • voor andere naar het oordeel van directie belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof [artikel 11 letter G van de leerplichtwet.].

Een verzoek om extra verlof op grond van gewichtige omstandigheden voor meer dan tien schooldagen per schooljaar dient maximaal een maand van tevoren via de directie van de school bij de leerplichtambtenaar van de gemeente te worden voorgelegd. [artikel 14 lid 3 van de leerplichtwet.] Als voorbeeld: de ouders kunnen een verklaring van een arts of een maatschappelijk werkende overleggen, waaruit blijkt dat een verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie betreffende een van de gezinsleden.

Download verlofformulier (pdf)

De Rank
Lauraplein 1
2406 BB Alphen a/d Rijn
T 0172 - 474 130
dependance:
Nicolaas Beetsstraat 1a
2406 XC Alpen a/d Rijn
T 0172 - 475 590SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders