Skip to main content

Het lerende kind

Van alle leerlingen worden de vorderingen bijgehouden in ons administratiesysteem ParnasSys. Onder vorderingen verstaan wij:
- cijfers methodegebonden toetsen
- resultaten leerlingvolsysteem (LVS). Wij gebruiken DIA.
- stimulerende en belemmerende factoren
- observaties
- gespreksverslagen
- handelingsplannen

De leerkrachten bespreken de resultaten met de intern begeleiders. Deze worden geanalyseerd. Dat zorgt ervoor dat we de ontwikkeling van elke leerling goed kunnen monitoren.

Ouderportaal

Als ouder kunt u de toetsresultaten inzien in het Ouderportaal van Parnassys.

Wanneer u uw kind heeft ingeschreven op school ontvangt u van ons de inloggegevens.

Inloggen Ouderportaal