Skip to main content

Tussenschoolse opvang (TSO)

De overblijf tijdens ons continurooster wordt verzorgd door een groep enthousiaste TSO-ouders.
Zij spelen gedurende een half uur met de kinderen buiten. Bij slecht weer vermaken zij de kinderen in de klas.

Praktische informatie

De kosten zijn € 0,50 per dag.

Betalingen

De TSO administratie is ondergebracht bij de SCOPE scholengroep die de TSO facturering voor alle SCOPE scholen verzorgd.

U ontvangt een paar keer per jaar van hen een mail voor de betaling. U kunt betalen middels Ideal.

 

TSO-commissie

De Rank heeft een TSO-commissie. Deze commissie bestaat uit twee teamleden, één ouder uit de medezeggenschapsraad, de TSO-coördinatoren en één TSO-kracht. Het is een werkgroep die de TSO schoolovereenkomst ontwikkelt en bewaakt. Zij heeft een adviserende bevoegdheid op alle beleidsterreinen die de TSO betreffen.  De directeur is verantwoordelijk voor de TSO op schoolniveau en SCOPE is eindverantwoordelijke voor de TSO.

Regels en afspraken

De schoolregels zoals vermeld in de schoolgids van de school, gelden ook tijdens het overblijven. Bij grensoverschrijdend (brutaal, niet luisteren, andere kinderen pijn doen in woord of daad) gedrag tijdens de TSO, werken we via een protocol. Kinderen krijgen eerst een waarschuwing en als het gedrag zich herhaalt, worden de ouders ingelicht. Treedt er daarna geen verbetering op, dan kan schorsing voor een bepaalde periode volgen. Natuurlijk hopen we dat zoiets niet nodig is. Het overblijven moet vooral voor iedereen een gezellige bezigheid zijn.