agenda

Niets van 8 mei 2021 tot 21 mei 2021.

kwaliteit

De kwaliteit van ons onderwijs

Wij staan voor kwalitatief goed onderwijs. Maar wat is ‘goed’? Wij besteden veel zorg en aandacht aan de weg die uw kind aflegt om tot een optimale ontwikkeling te kunnen komen. Als we over de opbrengsten in groep 8 praten als kwaliteitsmeter, dan is het eindniveau van de kinderen in groep 8 alleen dan een graadmeter van ons onderwijs, als we dit afzetten tegen het startniveau en de persoonlijke mogelijkheden van kinderen. Onze kwaliteit van onderwijs heeft te maken met het feit dat wij hoge verwachtingen hebben en uit een kind willen halen wat er in zit. De thuissituatie speelt hierbij uiteraard ook een rol en ouderbetrokkenheid is zoals gezegd belangrijk.

De kwaliteit van het onderwijs heeft te maken met:
  • de mensen die het onderwijs geven

Er worden klassenbezoeken afgelegd en er vinden gesprekken plaats. Jaarlijks organiseren we teamscholing en individuele scholing passend bij de ontwikkelpunten.

  • de materialen en middelen die ons ter beschikking staan

Er wordt geinvesteerd in actuele leermiddelen zoals methoden en ontwikkelingsmaterialen. Ook op ICT gebied worden er materialen en programma’s aangeschaft zoals bijvoorbeeld Ipads (in de kleutergroepen)

  • de organisatie en communicatie binnen de school

We zijn een lerende organisatie. Dat betekent dat we in een veilig, open en professioneel leerklimaat samenwerken. We hebben een open en onderzoekende houding en creëren kansen om ons te verbeteren.

De organisatie is gestructureerd, er is rust in de school en de communicatie is open eerlijk en transparant. Ouders worden tweewekelijks via de nieuwsbrief geïnformeerd. We houden van korte directe lijnen.

  • de inrichting van de kwaliteitszorg

De kwaliteitszorg bestaat uit een systeem van toetsen, vragenlijsten en evaluaties, die er toe bijdragen dat we op een planmatige en systematische wijze continue werken aan verbetering en borging van onze onderwijskwaliteit. Over welke gegevens gaat het dan? Met behulp van een instrument: de WMKPO nemen we jaarlijks binnen het team een aantal domeinen onder de loep met de vragen: Doen we de goede dingen en doen we de goede dingen goed? Iedere twee jaar worden ouders en leerlingen van de groepen 6 en 8 via een enquête uit de WMKPO gevraagd een oordeel te geven over onze kwaliteit. Zij kunnen aangeven waarin zij de school sterk vinden en waarin de school nog verbeterd zou kunnen worden. Wanneer er inspectiebezoek plaats vindt, volgt er een rapportage.  Aldeze gevens geven ons inzicht over hoe wij het doen. Door jaarlijks ontwikkel- enverbeterplannen te maken, te evalueren, bij te stellen  en vast te leggen borgen wij onze kwaliteit.

De Rank
Lauraplein 1
2406 BB Alphen a/d Rijn
T 0172 - 474 130
dependance:
Nicolaas Beetsstraat 1a
2406 XC Alpen a/d Rijn
T 0172 - 475 590SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders