agenda

Niets van 8 mei 2021 tot 21 mei 2021.

leerlingvolgsysteem

Het volgen van de ontwikkeling van kinderen in de school

De leerkrachten houden in hun groepsmap en in het leerlingvolgsysteem (ParnasSys) de vorderingen van de kinderen bij. Dit kunnen cijfers zijn, maar ook opmerkingen over de mate waarin een bepaalde vaardigheid wordt beheerst. Daarnaast volgen we de ontwikkeling van de kinderen met behulp van een leerlingvolgsysteem. Dit bestaat uit een aantal methode -onafhankelijke observatie- en toetsinstrumenten die gedurende het jaar worden afgenomen.

Voor de groepen 1 en 2 worden eigen observatielijsten gebruikt die worden vertaald naar de leerlijnen in Parnassys. Vanaf  groep 3 worden CITO 3.0-toetsen op het gebied van technisch lezen (drie minuten toets en AVI toetsen), begrijpend lezen, spelling en rekenen afgenomen. Na iedere toetsperiode bespreken de leerkrachten de groepsresultaten met de intern begeleider aan de hand van het groepsoverzicht.

Van iedere leerling wordt de voortgang vastgelegd in het leerlingendossier. Daarin worden de toets- en rapportgegevens van de verschillende jaren, onderzoeksverslagen, groeps- in individuele handelingsplannen, verslagen van leerlingbesprekingen, gesprekken met ouders en gegevens over het gezin die van belang zijn, verzameld.

Via het ouderportaal kunnen ouders de actuele stand van zaken inzien.

cito

 

De Rank
Lauraplein 1
2406 BB Alphen a/d Rijn
T 0172 - 474 130
dependance:
Nicolaas Beetsstraat 1a
2406 XC Alpen a/d Rijn
T 0172 - 475 590SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders