agenda
 • 26 januari 2019

  damtoernooi K&Zanen

  13:30-14:30

 • 1 februari 2019

  rapport

 • 6 februari 2019

  nieuwsbrief 11

medezeggenschapsraad

Welkom op ons stukje van de Medezeggenschapsraad (MR)

Hieronder kunt u lezen wat we doen, staan de notulen vanaf cursusjaar 2015-2016 en het jaarverslag.

De Medezeggenschapsraad (MR) is aan de school verbonden om de belangen van het personeel, ouders en leerlingen zo goed mogelijk te behartigen. De MR houdt zich actief met het school – en bestuursbeleid bezig. Zij kan de schoolleiding en het bestuur gevraagd of ongevraagd adviseren en houdt zich voornamelijk bezig met het gevoerde beleid op schoolniveau of bestuursniveau. De MR heeft een toetsende en controlerende functie.

De MR werkt volgens het Model – reglement Medezeggenschapsraad dat door de landelijke organisatie voor Protestants Christelijk Onderwijs is samengesteld. De MR heeft adviesrecht: bv. over de taakverdeling binnen de schoolleiding en het personeel, heeft instemmingsrecht: bv. over de formatie, over een besluit van het schoolbestuur dat vooraf moet worden voorgelegd.

De MR vergadert ongeveer acht keer per jaar, een deel van de vergadering is er een lid van de directie bij. De MR bestaat uit 4 ouders en 4 personeelsleden.

Een MR lid wordt gekozen voor een termijn van drie jaar en kan daarna aangeven om opnieuw herkiesbaar te willen zijn voor een tweede termijn van drie jaar. Tussentijds kan een MR lid aftreden en worden er, indien nodig, nieuwe verkiezingen uitgeschreven.

De MR vertegenwoordigt zich naar buiten toe door zijn aanwezigheid bij verschillende commissies, richting schoolraad of in commissies die zich bezighouden bij de aanschaf van nieuwe lesmethoden. Daarnaast gaan er twee leden (een ouder en een personeelslid) naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. (GMR)

Uit de Medezeggenschapsraden van alle Scope basisscholen is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) gevormd. Zij houdt zich bezig met het gevoerde bovenschoolse bestuursbeleid. Hierbij kun je denken aan zaken als: personeelsbeleid, arbeidsomstandigheden en vakantieroosters.

Notulen 2015-2016:

notulen 17 sept 2015, notulen 6 okt 2015, MR notulen 5-11-2015, notulen MR 8 december 2015, Notulen MR vergadering 8 feb 2016, notulen MR 10 maart 2016, notulen MR 4 april 2016, notulen MR 19 april 2016, notulen MR 31 mei 2016, notulen MR 21 juni 2016

Notulen 2016-2017:

notulen MR 13 sept 2016notulen MR 24 okt 2016, notulen MR 08 dec 2016, notulen MR 15 feb 2017, Notulen MR 29 maart 2017, Notulen 10 april 2017, notulen MR 9 mei 2017, notulen MR 7 juni 2017

Notulen 2017-2018:

MR Notulen 11 sept 2017, notulen mr 30 nov 2017, notulen 15 jan 2018, notulen mr 20 feb 2018, notulen mr 28 mrt 2018notulen mr 19 april 2018, notulen mr 15 mei 2018, notulen mr 28 juni 2018

Notulen 2018-2019:

notulen mr 20 sept 2018, notulen mr 18 okt 2018

Jaarverslag MR:

jaarverslag 2015-2016

jaarverslag 2016-2017

jaarverslag 2017-2018

De Medezeggenschapsraad wil bij de ouders meer bekendheid krijgen. Om dit te bereiken staat er regelmatig een stukje in de nieuwsbrief. Voor iedere vergadering wordt de agenda openbaar gemaakt via de website en het mededelingenbord in de school.

Hieronder treft u de agenda komende vergadering aan:

De Medezeggenschapsraadsleden hopen dat ouders zullen reageren. Leerkrachten kunnen hun vragen of problemen kwijt aan de personeelsgeleding, zodat deze ook kunnen worden meegenomen tijdens de vergadering van de MR.

Met vragen kunnen ouders of leerkrachten altijd terecht bij iemand van de oudergeleding of via onderstaande mailadres:

Contact: mrderank@youscope.nl

Alle leden staan afgebeeld aan het begin van dit stukje en ook in de jaarlijkse schoolgids.

De Medezeggenschapsraad bestaat uit:

Een lid van de directie woont de vergadering bij als adviserend lid.

Dhr. Peter Regterink (voorzitter)
mrderank@scopescholen.nl
Mevr. Annemarie van  der  Neut amvkleef@hotmail.com
Mevr. Alice van Zurk vons@casema.nl
Mevr. Willeke Speet wsp@scopescholen.nl
Mevr. Irma Evenwel ive@scopescholen.nl
Mevr. Natasja van der Zwaan nzw@scopescholen.nl
Mevr. Marleen Duwêl mku@scopescholen.nl

 

De Rank
Lauraplein 1
2406 BB Alphen a/d Rijn
T 0172 - 474 130
dependance:
Nicolaas Beetsstraat 1a
2406 XC Alpen a/d RijnSCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders