agenda

Niets van 8 mei 2021 tot 21 mei 2021.

medezeggenschapsraad

Welkom op ons stukje van de Medezeggenschapsraad (MR)

Hieronder kunt u lezen wat we doen, staan de notulen vanaf cursusjaar 2017-2018 e.v. en onze jaarverslagen.

De Medezeggenschapsraad (MR) is aan de school verbonden om de belangen van het personeel, ouders en leerlingen zo goed mogelijk te behartigen. De MR houdt zich actief met het school – en bestuursbeleid bezig. Zij kan de schoolleiding en het bestuur gevraagd of ongevraagd adviseren en houdt zich voornamelijk bezig met het gevoerde beleid op schoolniveau of bestuursniveau. De MR heeft een toetsende en controlerende functie.

De MR werkt volgens het Model – reglement Medezeggenschapsraad dat door de landelijke organisatie voor Protestants Christelijk Onderwijs is samengesteld. De MR heeft adviesrecht: bv. over de taakverdeling binnen de schoolleiding en het personeel, heeft instemmingsrecht: bv. over de formatie, over een besluit van het schoolbestuur dat vooraf moet worden voorgelegd.

De MR vergadert negen keer per jaar. Bij elke vergadering is er één lid van de directie aanwezig. De MR bestaat uit 4 ouders en 4 personeelsleden.

Een MR lid wordt gekozen voor een termijn van drie jaar en kan daarna aangeven om opnieuw herkiesbaar te willen zijn voor een tweede termijn van drie jaar. Tussentijds kan een MR lid aftreden en worden er, indien nodig, nieuwe verkiezingen uitgeschreven.

De MR vertegenwoordigt zich naar buiten toe door zijn aanwezigheid bij verschillende commissies, richting schoolraad of in commissies die zich bezighouden bij de aanschaf van nieuwe lesmethoden. Daarnaast gaat er tenminste één lid (een ouder of een personeelslid) naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.  Dit jaar vertegenwoordigt Natasja van der Zwaan de GMR.

Uit de Medezeggenschapsraden van alle Scope basisscholen is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad  gevormd. Zij houdt zich bezig met het gevoerde bovenschoolse bestuursbeleid. Hierbij kun je denken aan zaken als: personeelsbeleid, arbeidsomstandigheden en vakantieroosters.

Notulen 2019-2020:
Notulen 20 juni 2019
Notulen 26 september 2019
Notulen  17 oktober 2019
Notulen 21 november 2019
Notulen 16 januari 2020
Notulen 20 februari 2020
Notulen 23 april 2020
Notulen MR 7 juli 2020

Notulen 2020-2021
Notulen 24 september 2020
Notulen 13 oktober 2020
Notulen 17 november 2020
Notulen 21 januari 2021
Notulen 18 februari 2021

Agenda’s 2020-2021:
Agenda MR 22-9-2020
Agenda MR 13 oktober 2020
Agenda MR 19 november 2020
Agenda MR 21 januari 2021
Agenda MR 18 februari 2021
Agenda MR 11 maart 2021 (geannuleerd)
Agenda MR 20 april 2021

Jaarverslag MR:
jaarverslag 2017-2018
Jaarverslag MR 2018-2019
Jaarverslag 2019-2020

Huishoudelijk Reglement MR 2020-2021

Activiteitenplan (P)MR 2020-2021

De Medezeggenschapsraad wil bij de ouders meer bekendheid krijgen. Om dit te bereiken staat er regelmatig een stukje in de nieuwsbrief. Voor iedere vergadering wordt de agenda openbaar gemaakt via de website en het mededelingenbord in de school.

De Medezeggenschapsraadsleden hopen dat ouders zullen reageren. Leerkrachten kunnen hun vragen of problemen betreffende schoolgebonden zaken kwijt aan de personeelsgeleding, zodat deze ook kunnen worden meegenomen tijdens de vergadering van de MR.

Met vragen kunnen ouders of leerkrachten altijd terecht bij iemand van de oudergeleding of via onderstaande mailadres:

Contact: mrderank@youscope.nl

Alle leden staan afgebeeld aan het begin van dit stukje en ook in de jaarlijkse schoolgids.

De Medezeggenschapsraad bestaat uit:

Eén lid van de directie woont de vergadering bij als adviserend lid.

Dhr. Peter Regtering (voorzitter)
mrderank@scopescholen.nl
Mevr. Annemarie van  der  Neut
Mevr. Alice van Zurk vons@casema.nl
Dhr. Gert Jan van der Heiden
Mevr. Eline van Beest ebe@scopescholen.nl
Mevr. Irma Evenwel ive@scopescholen.nl
Mevr. Natasja van der Zwaan nzw@scopescholen.nl
Mevr. Marleen Duwêl mku@scopescholen.nl
De Rank
Lauraplein 1
2406 BB Alphen a/d Rijn
T 0172 - 474 130
dependance:
Nicolaas Beetsstraat 1a
2406 XC Alpen a/d Rijn
T 0172 - 475 590SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders