agenda

Niets van 8 mei 2021 tot 21 mei 2021.

pedagogisch klimaat >

We willen dat kinderen zich op De Rank prettig en veilig kunnen voelen. Een goed pedagogisch klimaat (= leef- en werkklimaat) op school is onmisbaar voor goed basisonderwijs dat recht doet aan verschillen tussen kinderen. Het bevordert de samenwerking en saamhorigheid tussen de kinderen en stimuleert een goede sociaal-emotionele ontwikkeling. Een goed klimaat bevordert de motivatie, het zelfbeeld en het welbevinden van kinderen. Wat verstaan wij onder een goed pedagogisch klimaat. Dat is een klimaat waarin kinderen

 • met plezier naar school gaan
 • zich veilig en geaccepteerd voelen
 • zichzelf kunnen zijn
 • belangstelling hebben voor elkaar
 • elkaar accepteren zoals ze zijn

en waarin de leerkracht

 • er is als persoon
 • oor en oog heeft voor kinderen
 • met plezier en enthousiasme lesgeeft
 • kinderen accepteert met hun eigen aardigheden
 • kinderen kan aanspreken op hun verantwoordelijkheden
 • grenzen aangeeft
 • kinderen het gevoel geeft vertrouwen te hebben in hun capaciteiten

Het spreekt vanzelf dat in een goed pedagogisch klimaat geen ruimte is voor pestgedrag. Als school willen wij er alles aan doen om dit soort gedrag te voorkomen en als het zich al voordoet hier stelling tegen nemen. Daarom heeft de school een protocol tegen pesten. In dat protocol staat omschreven wat we doen. Het protocol bestaat uit de volgende onderdelen:

 • (Preventieve) aanpak en signalering
 • Wat doe je als je gepest wordt?

 

De Rank
Lauraplein 1
2406 BB Alphen a/d Rijn
T 0172 - 474 130
dependance:
Nicolaas Beetsstraat 1a
2406 XC Alpen a/d Rijn
T 0172 - 475 590SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders