agenda

Niets van 8 mei 2021 tot 21 mei 2021.

tevredenheidsonderzoeken

Regelmatig vragen wij aan ouders en leerlingen hoe tevreden ze zijn over De Rank. Dat doen we aan de hand van vragenlijsten of enquêtes. De resultaten van die onderzoeken worden gebruikt om aan onze kwaliteit te werken. Ze worden in het team en de medezeggenschapsraad besproken. Vanuit die bespreking stellen we verbeterdoelen vast, die in het jaarplan een plek krijgen. Nadat deze plannen zijn vastgesteld, worden ze uitgevoerd en later geëvalueerd. Op deze wijze werken we planmatig en systematisch aan onze kwaliteit.

In schooljaar 2017-2018 zijn de volgende enquêtes afgenomen:

ouder enquête 2017-2018

In schooljaar 2018-2019 gaan we werken aan de volgende verbeteringen:

  • Leefklimaat op school en in de groep: we zijn geschoold in de methode Kanjertraining en deze methode wordt dit schooljaar geborgd. Kinderen worden wat betreft hun sociale ontwikkeling gevolgd middels het leerlingvolgsysteem Kanvas.
  • Kinderen werken met Chromebooks en krijgen informatie hoe om te gaan met sociale media.
  • Ouders worden op de informatieavond van de groepen 7 en 8 uitgebreid geïnformeerd over de procedure richting het voortgezet onderwijs.
  • Door de wereldoriënterende vakken thematisch aan te bieden in samenhang met onderzoekend en ontwerpend leren wordt het onderwijs rijker en leuker.
  • Engels wordt ingevoerd vanaf groep 1.
  • Er gaat een onderzoek plaats vinden hoe groot de animo is voor een continue rooster of het gelijke dagen model.
  • Controle op het toiletgebruik van de leerlingen is een continue proces.

 

De Rank
Lauraplein 1
2406 BB Alphen a/d Rijn
T 0172 - 474 130
dependance:
Nicolaas Beetsstraat 1a
2406 XC Alpen a/d Rijn
T 0172 - 475 590SCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders