agenda
  • 26 september 2018

    nieuwsbrief 3

tevredenheidsonderzoeken

Regelmatig vragen wij aan ouders en leerlingen hoe tevreden ze zijn over De Rank. Dat doen we aan de hand van vragenlijsten of enquêtes. De resultaten van die onderzoeken worden gebruikt om aan onze kwaliteit te werken. Ze worden in het team en de medezeggenschapsraad besproken. Vanuit die bespreking stellen we verbeter doelen vast, die in het schoolplan of in het jaarplan een plek krijgen. Nadat deze plannen zijn vastgesteld, worden ze uitgevoerd en later geëvalueerd. Op deze wijze werken we planmatig en systematisch aan onze kwaliteit.

In 2014 zijn de volgende enquêtes afgenomen:

verdiepende ouderenquête

uitslag leerling enquête

Kinderen zijn super tevreden over De Rank
In november 2014 is in de groepen 6-8 en 8 de leerling enquête afgenomen. Kinderen hebben de vragenlijsten ingevuld. Om een zo eerlijk mogelijke uitslag te krijgen heeft juf Hedwig de enquêtes afgenomen en was de leerkracht niet in de klas. Zij heeft ook de uitslag met de kinderen besproken en later met de leerkracht. De kinderen voelen zich erg veilig. Ze vinden dat alles goed is geregeld en worden geholpen als dat nodig is. Er staan goede leerkrachten op De Rank en ze vinden onze school een goede school. De kinderen geven aan, dat ze graag willen dat ze mee mogen denken met de schoolregels en dat de toiletten netter worden. De kinderen willen graag nog meer samen werken.

We zijn op dit moment druk bezig met de zelfstandige rol van leerlingen en het met elkaar samen werken, dus daar gaat iets in veranderen. De kinderen gaan zelf plannetjes bedenken om het toiletgebruik te verbeteren, zodat de toiletten door de dag heen ook schoon blijven. Er zullen toiletverfrissers geplaatst worden. We gaan nadenken op welke wijze we kinderen kunnen betrekken bij het bedenken van schoolregels, de school en het onderwijs.

De Rank
Lauraplein 1
2406 BB Alphen a/d Rijn
T 0172 - 474 130
dependance:
Nicolaas Beetsstraat 1a
2406 XC Alpen a/d RijnSCOPE scholengroep(C) 2012 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders